Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål

Stiftelsens ändamål


Stiftelsen tillkom genom två testamenten av Karl Staaff som upprättades 1911 och 1912. Karl Staaff var statsminister 1905 – 1906 och 1911 – 1914. Han var ledande inom Frisinnade Landsföreningen och ordförande i Liberala samlingspartiet 1907 – 1915.

Enligt testamentena kan stiftelsen ge ekonomiskt stöd till vissa verksamheter anknutna till dåvarande Frisinnade Landsföreningen, dvs. nuvarande Liberalerna, såsom utgivning av skrifter, liberala politikers studier och studieresor och andra frisinnade ändamål av icke permanent karaktär. Fondens avkastning får även användas för ”fördjupade studier i den politiska vetenskapen”. Denna föreskrift i testamentet från 1912 innebär enligt tillämpad praxis möjligheter att ge ekonomiskt stöd till vetenskapligt arbete inom vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap. Sådana vetenskapliga projekt som erhåller bidrag skall ha intresse ur frisinnad (liberal) synvinkel.

Sammanfattningsvis ger stiftelsen i enlighet med testamentena ekonomiskt stöd dels till vissa aktiviteter som har anknytning till Liberalernas verksamhet, till samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning i ämnen av liberalt och frisinnat intresse, samt till skrifter av liberalt och frisinnat intresse. Stiftelsen bidrar till kostnader men ger inte stipendier. Ej heller ges bidrag för arbete som den sökande avser att utföra, såsom ersättning för lön, arvoden och liknande.